Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti , FoxoBoxo SK s.r.o., pre portál www.foxoboxo.sk


Spoločnosť FoxoBoxo SK s.r.o. so sídlom: Tomášikova 64A, Bratislava 83104, IČO: 47220139, DIČ: 2023842194, IČ DPH: SK SK2023842194, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 90597/B, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.foxoboxo.sk, www.foxoboxo.cz, www.foxoboxo.hu a www.foxoboxo.pl, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.foxoboxo.sk, www.foxoboxo.cz, www.foxoboxo.hu a www.foxoboxo.pl.

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.foxoboxo.sk, www.foxoboxo.cz, www.foxoboxo.hu a www.foxoboxo.pl a umožňuje Záujemcovi (ďalej ako Poskytovateľ), aby:
- uzatváral s Klientami zmluvy o ubytovaní prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv
a
-predával Poukazy prostredníctvom Stránok.
Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o ubytovaní alebo sprostredkovanie predaja Poukazu, v ktorom Poskytovateľ akceptuje uzatvorenie zmluvy o ubytovaní prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv alebo predaj Poukazu prostredníctvom Stránky. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Poukazy. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Poukazu, ako aj platobné operácie za účelom úhrady ceny ubytovania v zmysle uzatvorenej zmluvy o ubytovaní sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.


 

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Poukaze uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť FoxoBoxo SK s.r.o., so sídlom: Košická 49, Bratislava 82108, IČO: 47220139, DIČ: 2023842194, IČ DPH: SK SK2023842194, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 90597/B. prostredkovateľ sprostredkováva predaj Poukazu zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke;

 2. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.foxoboxo.sk a/alebo www.foxoboxo.cz a/alebo www.foxoboxo.hu a/alebo www.foxoboxo.pl

 3. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Poukaz na Stránke alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s Poskytovateľom zmluvu o ubytovaní prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv;

 4. Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne Poukazy ponúkané na Stránke alebo s ktorou Klient uzatvorí zmluvu o ubytovaní prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv;

 5. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Poukazu alebo sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o ubytovaní s Poskytovateľom ako ubytovateľom;

 6. Ponuka je ponuka predaja Poukazu uverejnená na Stránke alebo ponuka ubytovania Poskytovateľa uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, v prípade predaja Poukazu hodnotu Poukazu, cenu Poukazu, platobné podmienky, dobu platnosti Poukazu a podmienky použitia Poukazu a v prípade ponuky ubytovania podstatné náležitosti zmluvy o ubytovaní. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť Ponuku, ako aj kedykoľvek zmeniť cenu Poukazu alebo podmienky ubytovania;

 7. Systém on-line uzatvárania zmlúv je on-line elektronický systém, prostredníctvom ktorého Klient uzavrie zmluvu o ubytovaní priamo s Poskytovateľom ako ubytovateľom;

 8. Poukaz je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Poukaze (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Poukaze, pričom kúpa Poukazu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe;

 9. Flexi ponuka je Ponuka takto označených Poukazov, pri ktorých je Klient oprávnený do skončenia doby platnosti Poukazu vrátiť Poukaz výmenou za Kredit, v prípade ak Poukaz nebol použitý alebo rezervovaný. Kredit bude môcť Klient použiť na ďalší nákup ľubovoľného Poukazu na Stránke.

 10. Kredit je virtuálne platidlo využiteľné na Stránke a nie je možné jeho následné vrátenie formou prevodu finančných prostriedkov na bankový účet Klienta alebo v hotovosti. Platnosť kreditov je vždy časovo obmedzená, skontrolovať je ich možné v zákazníckom konte po prihlásení. Pri objednávke stačí v košíku pri spôsobe platby (kartou, prevodom a pod.) zaškrtnúť políčko "Uplatniť kredity" – je však potrebné byť prihlásení, inak sa políčko nezobrazí. Cena objednávky sa následne zníži o hodnotu kreditov. V prípade, že je Cena objednávky vyššia ako hodnota kreditov, je možné zvyšnú časť doplatiť ostatnými platobnými možnosťami. Kredit nemožno využiť na nákup darčekových poukazov. V prípade, ak platnosť kreditu uplynie po jeho uplatnení a Klient odstúpi od kúpy Poukazu podľa bodu 1. Článku VII týchto VOP, bude Klientovi vrátený kredit s dobou platnosti 14 dní.

 11. Plnenie je služba uvedená v Ponuke alebo Poukaze;

 12. Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;

 13. Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta;

 14. Zariadenie je zariadenie (napríklad ubytovacie zariadenie, reštaurácia a pod.), v ktorom má Klient využiť službu v zmysle Poukazu alebo v ktorom mu má byť poskytnuté ubytovanie v zmysle zmluvy o ubytovaní;

 15. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

 


Článok II
Uzatvorenie zmluvy o ubytovaní prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv

 1. Klient môže uzatvoriť zmluvu o ubytovaní priamo s Poskytovateľom ako ubytovateľom prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv, prístupného na Stránke.

 2. Prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv je Klientovi umožnené, aby prostredníctvom neho uzatvoril zmluvu o ubytovaní priamo s Poskytovateľom ako ubytovateľom, a to bez použitia Poukazu.

 3. Uzavretím zmluvy o ubytovaní prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv dôjde priamo k uzavretiu zmluvy o ubytovaní s Poskytovateľom ako ubytovateľom, a to bez kúpy Poukazu. Z tohto dôvodu po uzavretí zmluvy o ubytovaní prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv nie je Klient oprávnený odstúpiť od zmluvy o ubytovaní podľa zákona č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov keďže tento zákon sa na takýto prípad nevzťahuje a ani nie je oprávnený vymeniť Poukaz za Kredit podľa bodu 2. Článku VII týchto VOP keďže v takomto prípade nedôjde ku kúpe Poukazu.

 4. Klient najskôr vyplní všetky príslušné údaje vo formulári Systému on-line uzatvárania zmlúv.

 5. Vyplnenie formulára v Systéme on-line uzatvárania zmlúv a kliknutie na tlačidlo „Uzatvoriť zmluvu o ubytovaní“, je návrhom Klienta na uzavretie zmluvy o ubytovaní s Poskytovateľom ako ubytovateľom. Po tom, čo Poskytovateľ ako ubytovateľ prijme návrh Klienta na uzavretie zmluvy o ubytovaní podľa predchádzajúcej vety, je zmluva o ubytovaní uzavretá. Prijatím návrhu na uzavretie zmluvy o ubytovaní podľa predchádzajúcej vety sa rozumie mail, ktorý sa zašle prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv Klientovi a ktorým Poskytovateľ ako Zbytovateľ potvrdí uzavretie zmluvy o ubytovaní s Klientom.

 6. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ Systému on-line uzatvárania zmlúv ani Sprostredkovateľ nezodpovedná za:

  • a. to, že Poskytovateľ ako ubytovateľ riadne a včas splní svoje povinnosti v zmysle zmluvy o ubytovaní - za to zodpovedá samotný Poskytovateľ ako ubytovateľ,

  • b. funkčnosť dátovej siete Klienta a Poskytovateľa ako ubytovateľa, funkčnosť verejnej dátovej siete, funkčnosť hardwarového vybavenia Klienta, za stav programového vybavenia Klienta, ako ani za prípadné zásahy tretích osôb do programového vybavenia Klienta,

  • c. za neposkytnutie služby Systému on-line uzatvárania zmlúv, v prípadoch výpadku dodávky elektrickej energie, výpadku dátovej siete, iných porúch spôsobených tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.

 7. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ Systému on-line uzatvárania zmlúv je oprávnený zabrániť používanie Systému on-line uzatvárania zmlúv Klientovi, ktorý predtým podstatným spôsobom tieto VOP pri využívaní Systému on-line uzatvárania zmlúv porušil.

 8. Pri uzatváraní zmluvy o ubytovaní prostredníctvom Systému on-line uzatvárania zmlúv je Klient povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené Klientom vo formulári Systému on-line uzatvárania zmlúv sú preto pre účely týchto VOP považované za správne, pravdivé a úplné.

 9. Klient nie je oprávnený v rámci používania Systému on-line uzatvárania zmlúv používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Systému on-line uzatvárania zmlúv, bezpečnosť Internetu či ďalších užívateľov Internetu.

 10. Klient je povinný vyvarovať sa všetkých činností smerujúcich k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera Prevádzkovateľa Systému on-line uzatvárania zmlúv a Sprostredkovateľa, na ktorom je služba Systému on-line uzatvárania zmlúv prevádzkovaná, alebo realizovať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takejto činnosti nápomocný tretej osobe či tretie osoby pre tento účel používať. Klient tiež nesmie server Prevádzkovateľa Systému on-line uzatvárania zmlúv a Sprostredkovateľa, na ktorom je Systému on-line uzatvárania zmlúv realizovaný, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.

 11. V prípade akejkoľvek vady poskytnutia služby Systému on-line uzatvárania zmlúv, t.j. najmä v situácii pokiaľ zmluva o ubytovaní nebola uzatvorená, alebo Poskytovateľovi ako ubytovateľovi nebol doručený návrh Klienta na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní, alebo Klientovi nebol doručený potvrdzovací mail o uzatvorení zmluvy o ubytovaní zo strany Poskytovateľa ako ubytovateľa a pod., je Klient oprávnený oznámiť túto vadu cez e-mail: podpora@foxoboxo.sk

 12. Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za uzatvorenie Zmluvy o ubytovaní.

 13. Pripísaním ceny za uzatvorenie Zmluvy o ubytovaní na účet Sprostredkovateľa, sa kúpa ubytovania zrealizuje.

 14. Daňové doklady vo vzťahu k uzatvoreniu Zmluvy o ubytovaní vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia či Zmluvy o ubytovaní

 15. V prípade, ak Klient vystupuje pri uzatvorení Zmluvy o ubytovaní v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva ubytovanie na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení ubytovania na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Zmluvy o ubytovaní a dátum úhrady Zmluvy o ubytovaní. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

 16. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

 17. Záväzky vyplývajúce z uzavretia Zmluvy o ubytovaní sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím ubytovania alebo neuplatnením ubytovanie zo strany Klienta v dobe platnosti Zmluvy o ubytovaní.

 


Článok III
Objednávka a kúpa Poukazu

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na Poukazy, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.

 2. Ponuka Poukazu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Poukaz je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom a Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Poukazu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Poukazy z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.

 3. Objednávka Poukazu a jeho následná kúpa sa realizuje iba prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsoboch platby TatraPay, obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou (Cardpay) príde Poukaz na Váš účet a e-mail do 1 hodiny. Pre okamžité zaslanie Poukazu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www.foxoboxo.sk. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe a zašle Klientovi Poukaz. Poukaz je možné stiahnuť si hneď po uhradení priamo v konte Klienta.

 4. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Poukazu (ďalej len „Objednávka“) a:

  • a. Objednávka na kúpu Poukazu sa stáva záväznou až momentom uhradenia ceny za Poukaz Klientom postupom uvedeným na Stránke. Klient má právo zaplatiť za Poukaz do ukončenia Ponuky alebo do jej vypredania. Do uhradenia ceny za Poukaz nevzniká Klientovi právo na vydanie Poukazu.

  • b. Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;

 5. Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Poukaz.

 6. Pripísaním ceny za Poukaz na účet Sprostredkovateľa, sa kúpa Poukazu zrealizuje.

 7. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Poukazu vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia či Poukazu.

 8. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Poukazu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva Poukaz na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení Poukazu na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Poukazu a dátum úhrady Poukazu. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

 9. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

 10. Záväzky vyplývajúce z kúpy Poukazu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím Poukazu alebo neuplatnením Poukazu zo strany Klienta v dobe platnosti Poukazu.

 


Článok IV
Práva a povinnosti

 1. Sprostredkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za Poukaz na bankový účet Sprostredkovateľa, doručí Poukaz Klientovi predovšetkým do schránky Klienta k Účtu na stránke www.foxoboxo.sk a tiež odošle Poukaz elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári. Poukaz sa považuje za doručený, keď je prijatý na Účet na stránke www.foxoboxo.sk vytvorený k mailovej adrese, ktorá bola zadaná pri objednávke.

 2. Poukaz (v tlačenej podobe resp. v elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Poukazu.

 3. Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Poukazov za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Poukazu zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí.

 4. Klient je oprávnený použiť Poukaz iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Poukaze a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Poukazom. Doba platnosti Poukazu je vždy priamo uvedená na Poukaze.

 5. Ak Ponuka alebo Poukaz stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Poukaze (online, telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Poukazu.

 6. Po uplynutí doby platnosti Poukazu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Poukaz.

 7. Sprostredkovateľ požiada Klientov, ktorí si zakúpili Poukaz, aby napísali hodnoteniu k ich využitej Ponuke a uviedli skóre určitých aspektov danej Ponuky. Kompletné hodnotenie Klienta môže byť uverejnené na našej platforme a to výlučne za účelom informovania (budúcich) Klientov o názoroch na servis (úroveň) a kvalitu daného Poskytovateľa a (úplne alebo čiastočne) použité a umiestnené Sprostredkovateľom, podľa vlastného uváženia (napr. pre marketing, reklamu alebo vylepšenie nášho servisu) na našej platforme alebo inej sociálnej mediálnej platfome, newslettroch, špeciálnej reklame, aplikáciach alebo iných kanáloch, ktoré sú vlastnené, hostené, používané alebo kontrolované Sprostredkovateľom a jeho obchodnými partnermi. Viac informácií nájdete v časti Hodnotenia ponúk.

 8. Klient berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela, počítačové programy a ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou obsahu Stránky alebo Rezervačného systému alebo Systému on-line uzatvárania zmlúv alebo sú dostupné v rámci služby môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok chránené autorským právom (ďalej spoločne len ako „autorské diela“). Databázy dostupné v rámci Stránky alebo Rezervačného systému alebo Systému on-line uzatvárania zmlúv sú ďalej chránené zvláštnym právom zriaďovateľa databázy. Ak nie je s Poskytovateľom písomne dohodnuté inak, môže k oprávnenému použitiu autorských diel dôjsť len v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Najmä nie je Klientovi dovolené použitie autorských diel vo forme ich rozmnožovania (kopírovania) za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu a ďalej ich použitie vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania či zverejňovania diela verejnosti (vrátane zverejňovania verejnosti prostredníctvom internetu), či vo forme neoprávneného použitia databáze.

 9. Klient sa, bez ohľadu na iné ustanovenia VOP zaväzuje, že nebude používať stránku www.foxoboxo.sk pokiaľ má menej než 18 rokov. Klient sa zaväzuje, že nebude v hodnoteniach na stránkach www.foxoboxo.sk a/alebo na sociálnych sieťach spravovaných zo www.foxoboxo.sk hrubo a/alebo vulgárne urážať ostatných klientov, zmluvných partnerov, zamestnancov a/alebo nezverejňovať iné príspevky prípadne fotografie, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi.

 


Článok V
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ Poukazu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

  • a. za kvalitu a rozsah Plnenia,

  • b. za dodanie Plnenia,

  • c. za naplnenie práv Klienta z Poukazu,

  • d. za pravdivosť a úplnosť Ponuky a

  • e. za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Poukazu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.

 2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Poukazu spôsobom podľa týchto VOP.

 3. Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Poukazu, môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.

 4. Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Poukazu a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Poukaz.

 5. Klient berie na vedomie, že v prípade ak pri nákupe služby prostredníctvom stránky www.foxoboxo.sk využije možnosť „uložiť kartu“ nie je Sprostredkovateľ správcom dát/údajov o platobnej karte a tieto sú uložené a spracovávané bankou – Tatra banka, a.s. so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. V prípade ak Klient využije možnosť „uložiť kartu“ a následne dôjde k prípadnému zneužitiu týchto dát/údajov, nenesie Sprostredkovateľ žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov o platobnej karte.


Článok VI
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Poukaz, alebo Poukaz obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: podpora@foxoboxo.sk alebo vyplnením reklamačného a storno online formulára alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.

 2. Ak Klient uplatní reklamáciu podľa bodu 1., Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Klienta o jeho právach; na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je Sprostredkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.

 3. V prípade vád poskytnutej služby na základe Poukazu zo strany Poskytovateľa, je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi poskytol službu v zmysle Poukazu.

 4. V prípade, že Klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom alebo keď sa Klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.


Článok VII
Odstúpenie od kúpy Poukazu, výmena Poukazu za Kredit

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Poukazu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Poukazu elektronickou formou, pokiaľ Poukaz nebol použitý alebo rezervovaný. Ak si Klient kúpi Poukaz, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy Poukazu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku divadelného predstavenia). Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne na adresu Poskytovateľa uvedenú v poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Poukaz objednaný na adresu uvedenú v poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a počet Poukazov, od kúpy ktorých chce klient odstúpiť. V tomto prípade bude Klientovi vrátená platba späť na účet z ktorého bola platba evidovaná.

 2. Klient je oprávnený vymeniť Poukaz za Kredit bez uvedenia dôvodu 15 dní odo dňa doručenia Poukazu elektronickou formou prostredníctvom zákazníckeho konta. Kredit je virtuálne platidlo využiteľné na Stránke a nie je možné jeho následné vrátenie formou prevodu finančných prostriedkov na bankový účet Klienta alebo v hotovosti. Túto možnosť môže Klient využiť pokiaľ Poukaz nebol použitý alebo rezervovaný. Ak si Klient kúpi Poukaz, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na výmenu Poukazu za Kredit podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený vymeniť Poukaz za Kredit od kúpy Poukazu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku divadelného predstavenia). Výmenu Poukazu za Kredit v zmysle prvej vety je možné uplatniť automaticky cez formulár na výmenu Poukazu za Kredit po prihlásení sa do zákazníckeho konta . V takomto prípade sa Klientovi uhradená suma za Poukaz pripíše formou Kreditu do jeho konta.

 3. V prípade, že Klient neuhradí cenu za Poukaz v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Poukazu bez ďalšieho zanikajú.

 4. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa Poukazov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Poukaz ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Poukaz vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena za Poukaz bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky, a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.


Článok VIII
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, platobné údaje, údaje získané prostredníctvom cookies, údaje z Facebooku.

 2. Podrobný popis rozsahu spracúvaných osobných údajov, účelov spracúvania údajov, prístupu k údajom, bezpečnosti a práv Klienta nájdete v časti Pravidlá ochrany osobných údajov.

 3. Klient berie na zreteľ, že Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, poskytuje a sprístupňuje Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi Poukaz, a to za účelom poskytnutia Plnenia v zmysle Poukazu.


Článok IX
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.

 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.

 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.1.2022

Radi ti poradíme

podpora@foxoboxo.sk

02/44 55 11 11

Počas pracovných dní Pondelok - Štvrtok od 08:00 do 18:00, Piatok od 08:00 do 17:00